Home
Organisatie
Nieuws
Terugblik
ReŁnie2017
Scheepstypen
Sponsering/
Donateurs
SSRP
Contact


J2-DC
 
© 2018 J2-DC

Organisatie

Het huidige bestuur, doelstellingen en een stukje historie ...

Het comitť Regionale Friese ReŁnie

Secretariaat

Matthijs Gorgels
Oliemolen 2,
5301 BH Zaltbommel 
Tel: 06-28644749.
E-mail
friesereunie@gmail.com

Nieuwe donateurs blijven welkom.

U kunt zich inschrijven via de website of aanmelden bij het secretariaat.
Het bankrekeningnummer is
NL36 RABO 0370 6661 86
t.n.v. Comitť Regionale ReŁnie te Heeg.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Maarten Vermeulen
Matthijs Gorgels
Debora Bleeker
Monique Havinga
Heleen van der Laan
Pieter Duyvis

Op de hoogte blijven?

Stuur je e-mail adres naar friesereunie@gmail.com als je op de hoogte wilt blijven van het reilen en zeilen van de Regionale Friese ReŁnie!


Een stukje historie

De Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten (SSRP) heeft in de jaren 1980-1990 31 zogenoemde StichtingsmonografieŽn uitgegeven, waarin allerlei gebeurtenissen rond en allerlei onderwerpen over de ingeschreven schepen werden beschreven. Nummer 24 handelde over de ontstaansgeschiedenis van de Regionale Friese ReŁnie van de hand van toenmalig secretaris J. Vermeer.

Ontstaansgeschiedenis

In juli 1967 ontmoetten elkaar bij een onofficiŽle zeilwedstrijd voor ronde jachten en schouwen, die door de V.V.V.-Heeg was georganiseerd, de heren K.J. van Douwen, eigenaar van het Friese jacht 'Jansje Maria', P. Piersma, vader van de jeugdherberg 'it Beaken' en commandant van de bekende tjottervloot van die jeugdherberg, en J. Vermeer, eigenaar van het Friese jacht 'De Rode Leeuw' en van de tjotter' Albert en Nelly'. Zij waren het er spoedig over eens dat het jammer was dat buiten de lustrumjaren van de Stichting Stamboek eigenaren van Friese ronde jachten en schouwen bijna geen officiŽle gelegenheid hebben om elkaar met hun schepen in Friesland te ontmoeten. Daar kwam nog bij, dat het Sneekweek-Comitť had besloten met ingang van 1967 op de zgn. stille dinsdag geen wedstrijden meer voor boeiers, jachten en tjotters uit te schrijven, zodat ook deze jaarlijkse mogelijkheid om elkaar te ontmoeten was weggevallen. De heren kwamen tot de conclusie, dat zij iets zouden moeten doen om in de gevoelde leemte te voorzien, temeer omdat zij er van overtuigd waren, dat verschillende eigenaren van de betreffende schepen er wel voor te vinden zouden zijn om met een grotere frequentie dan eenmaal in de 5 jaar aan een samenkomst deel te nemen.


Luchtfoto van het eiland met op de voorgrond de jeugdherberg 'it Beaken'. De foto geeft de toestand weer zoals die in 1968 bestond.

Een locatie was niet moeilijk te vinden. De heer Piersma stelde voor het bestuur van de N.J.H.C. toestemming te vragen om in 1968 het terrein van de jeugdherberg 'it Beaken' te mogen gebruiken als plaats van samenkomst. Men moet voor ogen houden, dat Heeg nog niet voor de recreatie was 'ontsloten'. Er waren nog geen jachthavens, geen bungalows en geen brug naar het eiland. Dit bestond nog voor het grootste gedeelte uit grasland waarop des zomers koeien graasden.

De jeugdherberg lag (zoals nu nog) aan de oostkant van het eiland langs de Graft. Om er te komen moest men vanaf de Nije Wal met een pontje worden overgezet (in de gevel van het huis waar de veerman woonde staat nog 't woord OVERHAAL). Een voetpad liep over een dijkje langs de zuidzijde van het eiland en achter 'it Wite Huske' om bereikte men dan het jeugdherbergterrein. Voor het beoogde doel was de plek uitermate geschikt.
Om te beginnen al vanwege de locale ronde-jachten-traditie. Immers, de 'boeierkoning' Mathlener had in 1930 een zomerverblijf met een groot schiphuis laten bouwen voor zijn ronde jachten, waaronder twee boeiers, de 'Dorothy' (ex 'Olga') gebouwd in Joure in 1909 en de in 1930 op de werf van De Jong in Heeg nieuw gebouwde 'Ibbe'. Na de oorlog werden deze opstallen geschikt gemaakt om als jeugdherberg te dienen en werd aan het echtpaar Piersma het beheer toevertrouwd. Zij bezorgden deze jeugdherberg annex zeilschool landelijke bekendheid door de unieke vloot van tjotters waarmee de zeillessen werden gegeven.
Ook uit een oogpunt van accommodatie kwam deze plek tegemoet aan wat wenselijk werd geacht voor een reŁnie waaraan voor een deel door kleinere open scheepjes zou worden deelgenomen, namelijk: beschutte ligplaatsen (juist ook voor kleine schepen), beschikbaarheid van toiletten en drinkwater in het N.J.H.C.-gebouw, ruimte voor kampeertenten, een zaaltje voor palaver en prijsuitreiking bij slechte weersomstandigheden. Alles bijeen was hier dus een gelegenheid aanwezig die elders nauwelijks zou zijn te vinden.
Om de beoogde reŁnie tot stand te brengen formeerden de drie genoemde heren zich tot het 'Initiatiefcomitť Regionale Friese ReŁnie'.
Zij waren evenwel van oordeel dat niet met de daadwerkelijke voorbereidingen moest worden begonnen voordat men zich van te voren van de instemming van het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten had verzekerd. De eerste daad van het comitť was dan ook het schrijven van een brief (gedateerd 5 november 1967) aan dit bestuur. Daarin werd uiteengezet dat het comitť wilde komen tot een jaarlijks weerkerende reŁnie voor Friese ronde jachten en schouwen, waarbij het uiteraard niet de bedoeling was de zomerreŁnie van het Stamboek concurrentie aan te doen. Zo zou bij het kiezen van de datum hiermee rekening moeten worden gehouden. Verder vond men het vanzelfsprekend dat, als de plannen levensvatbaar zouden blijken, in het lustrumjaar van de Stichting de regionale reŁnie zou moeten vervallen.
Het antwoord van het stamboekbestuur was bijzonder positief, zodat het initiatiefcomitť nu aan de slag kon gaan. Lees het volledige verhaal!

naar boven